AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

www.gruparenal.com

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.gruparenal.com, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: LA CRESTA INVERSIONS SL, proveïda de NIF: B63172274 i inscrita en: Registre mercantil de Barcelona; i les seves dades registrals són: Fulla: B-276840 Tom: 35698 Foli: 12 i les dades de contacte del qual són:

Adreça: C/Mallorca, 281, 3º1º, 08037, Barcelona
Email: info@gruparenal.com
Telèfon: 932 210 810

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web:

 • L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant Serveis).

Grup Arenal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Grup Arenal pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Grup Arenal o, en el seu cas, tercers a través del Lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, i en aquest cas s’especificarà de manera clara i/o es posarà a la disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.


L´USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Grup Arenal, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de Grup Arenal proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Grup Arenal sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Grup Arenal per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Grup Arenal sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

Grup Arenal es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Grup Arenal no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Grup Arenal i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de Grup Arenal no es dirigeix a menors d’edat. Grup Arenal declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.


ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Grup Arenal no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Grup Arenal farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Grup Arenal serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Grup Arenal tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), Grup Arenal es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Conforme al que es preveu en l’article 5 de la LOPD, s’informa l’Usuari que les dades personals recaptades per Grup Arenal, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Grup Arenal, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari a Grup Arenal, s’entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Grup Arenal per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, a fi de realitzar consultes, sol·licitar informació i/o per motius relacionats amb el Contingut ofert en el Lloc web, si les dades que facilités l’Usuari fossin imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, s’informarà d’això a l’Usuari indicant-li que són dades l’emplenament de les quals és de caràcter obligatori.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf(s) anterior(és), l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARC) dels quals disposa i que poden ser exercitats davant Grup Arenal, d’acord amb títol l’III LOPD i del RDLOPD. Per a això, ha de tenir en compte les següents connotacions:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Grup Arenal hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les dades que, estant dins del fitxer automatitzat, resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que es preveu en altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Grup Arenal.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a Grup Arenal amb la referència «Lopd-www.gruparenal.com», especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt haurà d’enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça: C/Mallorca, 281, 3º1º, 08037, Barcelona
Email: magdalena.anna@mail.com
Telèfon: 693.22.96.43

Grup Arenal es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.


POLÍTICA DE COOKIES

 • Cookies:

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

• Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

• La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

 • Cookies pròpies:

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Grup Arenal per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre quan l’exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 • Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies:

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari deu, acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.

 • Canvis en la Política de Cookies:

És possible que la Política de Cookies del Lloc web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Grup Arenal posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Grup Arenal no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Grup Arenal en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Grup Arenal no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Grup Arenal i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Grup Arenal haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Grup Arenal.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Grup Arenal, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Grup Arenal.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Grup Arenal i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Grup Arenal dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Grup Arenal per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grup Arenal.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Grup Arenal. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Grup Arenal a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Grup Arenal es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Grup Arenal es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 www.gruparenal.com per a protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, les finalitats perseguides per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a la disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets. 

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a info@gruparenal.com

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

 Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

Recollida de dades

TLes teves dades són recollides pel TITULAR.

Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com a identificable una persona que pugui ser identificada, directa o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recopilar un altre tipus de dades sent informat l’Usuari.

 

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són utilitzar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir-te productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i en el seu cas, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S’elaborarà un perfil comercial sobre la base de la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals.

 Es registraran en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat en l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades) o òrgan competent de les respectiva Comunitat Autònoma).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

– La correcta execució o compliment del contracte

– L’interès legítim del TITULAR

– El consentiment de l’usuari o client per al tractament de les seves dades

 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicats a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplit el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi hagués, per a finalitats administratives internes que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir-se a un tercer país o a una organització internacional, però se l’haurà d’informar quan es vagi a produir aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatòries per a accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

 

Cookies

En navegar per aquest lloc, les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l’ús de cookies.

Per a una major informació consulti la nostra política de cookies.

 

Drets de l’usuari

S’informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Tret que l’Usuari s’oposi, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@gruparenal.com, les seves dades podran ser utilitzats, en el seu cas, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de L`arenal scp .

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a L`arenal scp o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.

L`arenal scp declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili C/ Mallorca 281, 08037 Barcelona , adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@gruparenal.com

Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, en el seu cas, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva defunció.